Eserler

KimlikYayınları, 2013 yılında kurulmuştur. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı(ÜAK)’nın Nisan 2018 Dönemi Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımagöre Kimlik Yayınları, Tanınmış Uluslararası Yayınevi statüsünde biryayınevidir. ÜAK söz konusu tanımı şu şekilde yapmıştır:“Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeydedüzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinenüniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara aiten az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi” dir. 

ISBN Eser Adı Yazar
978-605-66601-0-8 Kendince Abdulvahap Taştan
978-605-66601-1-5 Kierkegaard’a göre özne-nesne ilişkisi Erol Çetin
978-605-66601-2-2 İslam hukuk usulü Mustafa Kıratnatlıoğlu
978-605-66601-3-9 El –bünyatu’d –delaliyetu fi eş’âri saâlîki’l- edebi’l-emeviyyi Ahmed  Alhassoun
978-605-66601-4-6 Dil kültür zihniyet Ali Çavuşoğlu
978-605-66601-5-3 İslam hukukunda teslim tesellüm (الْقَبضَ) Arif Atalay
978-605-66601-6-0 Kitâbü’ş-Şifâ Hâfız-ı Ebû  Nuaym
978-605-66601-7-7 Er-Ru’yetü’l-Cemâliyyetüinde’l-Fârâbi Ahmed  Alhassoun
978-605-66601-8-4 İslam hukuk usulü H. Yunus  Apayaydın
978-605-66601-9-1 Luma’U’L-  edille fi kavâidi akâidi ehli’s- sünneti ve’l cemâ’a Cüveynî Abdülmelik b. Abdullah b. Yusuf
978-605-67263-0-9 Hadis araştırmları Salahattin Polat
978-605-67263-1-6 “imkansız” bir yaşam: çocuk evlilikler TALİP YİĞİT
978-605-67263-2-3 Türk halk inanışları üzerine notlar BEKİR KÖYLÜ,Harun Güngör
978-605-67263-3-0 Gölgem güneşten yana SABAHATTİN ŞAHİN
978-605-67263-4-7 Kur’ân Bağlamında Sıyga Tercihlerindeki Anlam KADİR KINAR
978-605-67263-5-4 Küresel sağlık turizmi biyoteknoloji ve türkiye’nin durumu Semih Karakoc
978-605-67263-6-1 Din ve birey Daniel Batson,Larry Wentis,Patricia Schoenrade
978-605-67263-7-8 Kitabu’l müsayere Kemaleddin İbn Hümam Es-sivasî Abdilvahid b. Abdilhamid
978-605-67263-8-5 Et-Tasnîfu’n-Nâkdi ınde’s-seâlibî fî (yetimeti’d-dehr) el-menheciyyetu ve’l-eb’âd AHMED ALHASSOUN
978-605-67263-9-2 Din psikolojsi  Kate M.  Loewenthal
978-605-2345-00-9 Cibril-Espiye  anılara yolculuk Celal Kırca
978-605-2345-01-6 Din eğitimi bilimi Muhammet Şevki  AYDIN
978-605-2345-02-3 Debûsî’nin delil anlayışı ERDOĞAN SARITEPE
978-605-2345-03-0 Malebranche’da din-felsefe ilişkisi ve tanrı anlayışı HAYDAR DÖLEK
978-605-2345-04-7 Hz. muhammed’in nübüvvetinin delilleri Cahız –
978-605-2345-05-4 Mukârabât fi’n-nakdi ve’l müsakafa AHMED ALHASSOUN
978-605-2345-06-1 İnhiyâr evhâm fûbiya’l-islam Ezzat  Assayed Ahmad
978-605-2345-07-8 İslam inanç esasları (akaid) Harun Işık,Murat Serdar
978-605-2345-08-5 Sistematik kelam 1 Harun Işık,Murat Serdar
978-605-2345-09-2 Din öğretimi teknolojisi ve materyal geliştirme MEHMET KORKMAZ
978-605-2345-10-8 Bir osmanlı-cumhuriyet entelektüeli edip ali bakı MURAT GÜR,Abdullah Şengül,Mehmet Sarı
978-605-2345-11-5 Psikolojik din kuramları James Forsyth
978-605-2345-12-2 Müsteşriklerin yumuşak dikeni Recep  Ertugay
978-605-2345-13-9 Seyyid hüseyin nasr’ın islam düşüncesi İmran Çelik
978-605-2345-14-6 Belâgat-I osmâniyye İbnülkâmil Mehmed Abdurrahman
978-605-2345-15-3 Spor ve tasavvuf Ali Çavuşoğlu
978-605-2345-16-0 Ay sultan Katharine Brannıng
978-605-2345-17-7 İbn Rüşd felsefesinde kategoriler Salih Yalın
978-605-2345-18-4 Hüzün yaprağından birkaç satır Önder ÇAĞIRAN
978-605-2345-19-1 İslâm düşüncesinde ilk müslüman nesillerin fazileti  (sahâbe – tâbiîn – tebeu’t-tâbiîn) Selahattin Aydemir
978-605-2345-20-7 Bir nesle mensubiyetin hikâyesi anılar ve düşünceler Celal Kırca
978-605-2345-21-4 Asaf Hâlet Çelebi’nin şiirlerinde anlam evreni ŞAMİL YEŞİLYURT
978-605-2345-22-1 İslam hukukunda eşitliği bozan faktörler Ayşe  Meydanoğlu
978-605-2345-23-8 İslam hukuk usûlünde emir ve nehiy sıygalarının zıtlarına delaleti Zuhal Dağ
978-605-2345-24-5 Ehl-I sünnet’in kerrâmiyye eleştirisi Zeynep  Alimoğlu Sürmeli
978-605-2345-26-9 Hz. peygamber’in teşri yetkisinin sınırını tespitte takriri sünnetin rolü Emine Erdoğan
978-605-2345-27-6 İhtilâfu’l-Hadisin tercih yöntemi ve lafızlardaki kapalılık Emine Erdoğan
978-605-2345-28-3 Konya ili kütüphaneleri münşeât mecmuaları bibliyografyası Abdurrahman Daş
978-605-2345-29-0 Tarihi efsaneler ve sırlar Muammer  YILMAZ
978-605-2345-31-3 Sistematik kelam 2 Harun Işık,Murat Serdar
978-605-2345-30-6 Kelam tarihi Klasik ekoller ve yeni ilmi kelam dönemi Harun Işık,Murat Serdar
978-605-2345-32-0 Kalemname Muammer Yılmaz
978-605-2345-33-7 Mekkî ve medenî ayetlerin semantik çerçevesi: itaat ve ittiba kavramları örneği Hamza Sadan
978-605-2345-34-4 Ra’d suresinin 31. ayeti bağlamında kur’an’ın söz bakımından etki gücü Hamza Sadan
978-605-2345-35-1 Şair Sezen Aksu müziğin gölgesindeki şiir Mümtaz Sarıçiçek
978-605-2345-36-8 Harputlu İshak hoca’nın felsefi görüşleri Enver Demirpolat
978-605-2345-37-5 Islıklanan çığlıklar Yusuf Dağcı
978-605-2345-38-2 Yaz yaza yaşamak Yusuf Dağcı
978-605-2345-39-9 Şeyhülislâm hoca Sadeddin efendinin tarihçiliği ve münşeâtı Abdurrahman Daş
978-605-2345-40-5 Hak batıl mücadelesi Şahin Güven
978-605-2345-41-2 Ekoeleştiri tarihten bugüne insan, kültür, edebiyat ve doğa ilişkisine ekoeleştirel bakış ve yaklaşımlar İfakat Banu Akçeşme
978-605-2345-42-9 Türk-Islam düşünce tarihinde harputlu düşünürler Enver Demirpolat
978-605-2345-43-6 Ekofeminizme giriş İfakat Banu Akçeşme
978-605-2345-44-3 Demir parmaklıklar arkasında dini hayat Harun Işık
978-605-2345-45-0 Bir motivasyon unsuru olarak iman NAZIM BAYRAKDAR
978-605-2345-47-4 Öfke kontrolü ve dindarlık NECMİ KARSLI
978-605-2345-46-7 Mutluluk ve dindarlık NECMİ KARSLI
978-605-2345-48-1 El-Hatâbetu ve’r-risaletu fi’n – nesri’l-endelusî Ousama EKHTİAR
978-605-2345-49-8 Sünnetullah sistemi Cemal Alper  Kemaloğlu,Hacı Ahmedov
978-605-2345-50-4 19. yüzyıl bektaşî/hurûfî şairlerinden sâcid ve şiirleri Tuncay Bülbül
978-605-2345-51-1 Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve levâmi’ü’r-rivâyât tercümesi Tuncay Bülbül
978-605-2345-52-8 Din eğitimi bilimi Muhammet şevki Aydın
978-605-2345-25-2 Özet tecvîdim Ömer Özbek
978-605-2345-53-5 Kutsallığı ölçüsünde hassas bir meslek din dersi öğretmenliği Nazım BAYRAKDAR
978-605-2345-54-2 Disiplinlerarası bir yaklaşımla felsefenin değeri Serdar Saygılı,Mahmut Avcı,Nazım Bayrakdar,Nurullah Denizer
978-605-2345-55-9 Türk edebiyatında dertli olgusu âşık dertli ve eserleri (inceleme-metin) Recep Tek
978-605-2345-56-6 Sosyal psikoloji bağlamında önyargı ve din Mustafa  Ulu
978-605-2345-58-0 Hz. muhammed ve islam daveti mekke Şefaettin Severcan
978-605-2345-57-3 Hz. muhammed ve davetten devlete medine Şefaettin Severcan
978-605-2345-59-7 Mecmû’üt-Tevârîh Mehmet  Çeribaş
978-605-2345-60-3 Katolik din adamı alfred loısy’nın yeni ahit eleştirisi Ramazan Adıbelli
978-605-2345-62-7 “Hicri vıı. asra kadar hanefî usûlü bağlamında”fıkıh usûlü kelâm ilişkisi Mehmet sait Arvas
978-605-2345-61-0 Dilde kıyas (basra ve kûfe örneği) Abdulkadir  Kişmir
978-605-2345-63-4 Yaratılışı korumak milliyetçilik farziyyet ifade eder Alaettin Tırpanoğlu
978-605-2345-64-1 Beyitlerde saklı hazine TURGUT KOÇOĞLU
978-605-2345-65-8 Nüjom arabiya tstaa fi samaa alğarb Ezzat Assayed Ahmad
978-605-2345-66-5 Amasya’da türk devri hamamları Sultan Murat  Topçu
978-605-2345-67-2 Felsefe ve din bilimlerinde serbest yazılar Editör İskender Oymak,Editör Rahime Çelik
978-605-2345-68-9 Arap dilinde kasr üslubu Faruk Çiftçi
978-605-2345-69-6 İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi bölümü öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ve beklentileri (atatürk ve erciyes üniversiteleri örneği) Rahime Çelik
978-605-2345-70-2 Evlilik ve aile maneviyat psikolojisi III Editör Mustafa Atak
978-605-2345-71-9 Ashâb-I tabakât-ı seb’a Abdülganî Senî Bey Yurtman
978-605-2345-72-6 Gelenekten geleceğe haseki konferansları Editör Dr. Adil BOR
978-605-2345-73-3 Her yönüyle türk dili Mustafa Karataş
978-605-2345-74-0 Avşar türkleri Sadi Kekeç
978-605-2345-76-4 Endülüs Arap Şiirinde Özür ve Merhamet (İ’tizâr ve İsti’tâf) Ramazan Meşe
978-605-2345-75-7 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Grameri: Fiil ERKAN HİRİK
978-605-2345-77-1 Bulut’tan Dökülen Damlalar Reşit Bulut
978-605-2345-79-5 Arap Dilinde Gazap Abdulkadir Bayam
978-605-2345-78-8 OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN NAHVE DÂİR ÜÇ ESER Abdulkadir Bayam
978-605-2345-80-1 Sicilya’da Hadis H.212-550 Süleyman Doğanay
978-605-2345-81-8 OSMANLI İLERLEYİŞİNE MACAR DİRENCİ (1300-1512) FUNDA ACAR
978-605-2345-82-5 KÜRESEL EKONOMİYE İNTERDİSİPLİNER BİR BAKIŞ Ahmet Türkmen,HÜSNÜ BİLİR,MEHMET ŞAHİN
978-605-2345-83-2 Kadı Iyâz ve Şifâ Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru MURAT GÖKALP
978-605-2345-84-9 OSMANLI DEVLETİ’NDE ENDERÛN HAZİNESİ GELİR DEFTERİ GÜLSER YARDIM
978-605-2345-85-6 HAFIZLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek,Muhammet şevki Aydın,İbrahim Görener,MEHMET KORKMAZ,AYŞENUR ŞALGAMCI,Ramazan Gürel,UMUT KAYA
978-605-2345-86-3 Uygur Şair Nimşehit ve Şiirleri Neşe Harbalioğlu
978-605-2345-88-7 EBU’L-BEKÂ el-‘UKBERÎ ve İ‘RÂBİ’L-KUR’ÂN’A DÂİR GÖRÜŞLERİ İbrahim Ekici
978-605-2345-87-0 ARAPÇADA MÜSPET VE MENFÎ CÜMLE YAPISI İbrahim Ekici
978-605-2345-89-4 Ezmetu’l-hüviyeti ve’l-iğtirâbi fi şi’ri Yasir el-Atraş Ziyad Elahmed
978-605-2345-90-0 Derinin Melanom Dışı Benign ve Malign Tümörleri Cemal Alper  Kemaloğlu

Bukapsamda yayınladığımız eserlerden bazıları aşağıdaki gibidir.